سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
ايرانيان خارج از کشور
برای ثبت نام در 29مين جشنواره بين المللی خوارزمی به آدرس زير مراجعه نمائيد.
http://www2.irost.org/kia/node/add/project
مهلت ثبت طرح در 29مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی به پايان رسيد
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
31مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(ثبت‌نام به پايان رسيده است)
و
19مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(ثبت‌نام به پايان رسيده است)
راهنمای ثبت‌نام