سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
ايرانيان خارج از کشور
برای ثبت نام در 29مين جشنواره بين المللی خوارزمی به آدرس زير مراجعه نمائيد.
http://www2.irost.org/kia/node/add/project
مهلت ثبت طرح در 29مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی به پايان رسيد
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
30مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(خرداد تا شهريور 1395)
و
18مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(ارديبهشت تا مرداد 1395)
راهنمای ثبت‌نام