سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
35مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(تا پایان مهر 1400 تمديد شد)
(ارديبهشت تا 31 شهریور 1400)
و
23مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(تا پایان مرداد 1400 تمديد شد)
(فروردین تا 31 تیر 1400)
راهنمای ثبت‌نام