سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
ايرانيان خارج از کشور
برای ثبت نام در 29مين جشنواره بين المللی خوارزمی به آدرس زير مراجعه نمائيد.
http://www2.irost.org/kia/node/add/project
مهلت ثبت طرح در 29مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی به پايان رسيد
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
33مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(ارديبهشت 1398 تا 31 مرداد 1398)
(تا 15 مهر 1398 تمديد شد)
و
21مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره جوان خوارزمی، تمام شده است.)
راهنمای ثبت‌نام