سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
ايرانيان خارج از کشور
برای ثبت نام در 29مين جشنواره بين المللی خوارزمی به آدرس زير مراجعه نمائيد.
http://www2.irost.org/kia/node/add/project
مهلت ثبت طرح در 29مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی به پايان رسيد
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
33مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره بین‌المللی خوارزمی، تمام شده است.)
و
21مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره جوان خوارزمی، تمام شده است.)
راهنمای ثبت‌نام