سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
36مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(ارديبهشت تا پایان شهریور 1401)
و
24مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(فروردین تا پایان تیر 1401)
راهنمای ثبت‌نام