سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
فراخوان
اولین دوره جشنواره نوآوران و فناوران خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره، تمام شده است.)
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
36مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره، تمام شده است.)
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
24مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره، تمام شده است.)
راهنمای ثبت‌نام
ثبت‌نام/ورود با پنجره واحد دولت هوشمند