سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
ايرانيان خارج از کشور
برای ثبت نام در 29مين جشنواره بين المللی خوارزمی به آدرس زير مراجعه نمائيد.
http://www2.irost.org/kia/node/add/project
مهلت ثبت طرح در 29مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی به پايان رسيد
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
33مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(ارديبهشت 1398 تا 31 مرداد 1398)
و
21مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(فروردين 1398 تا 31 تير 1398)
(تا 31 مرداد 1398 تمديد شد)

متولدين 1363/01/01 تا 1380/07/30 مجاز به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی هستند.

راهنمای ثبت‌نام