سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی
راهنمای ثبت‌نام
فراخوان
35مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره بین‌المللی خوارزمی، تمام شده است.)
و
23مين دوره جشنواره جوان خوارزمی
(مهلت ثبت‌نام در جشنواره جوان خوارزمی، تمام شده است.)
راهنمای ثبت‌نام